Đỗ trọng hiền
Thạc sĩ - luật sư

Cập nhật và chia sẻ pháp lý về:

Luật – Kế Toán – Kiểm toán – Thuế – Kiểm soát nội bộ – Phân tích tài chính – BHXH – Quản trị doanh nghiệp – Lao động tiền lương – Thành lập doanh nghiệp – Chữ ký điện tử – Hóa đơn điện tử – Phần mềm kế toán

TRÌNH ĐỘ NGHỀ NGHIỆP

1. Đại học/ University:

1.1. Hệ đào tạo: Chính quy;      Nơi đào tạo: Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Ngành học: Kế toán
Training system: Formal;     Training place: University of Economics Ho Chi Minh City
Major: Accounting
1.2. Hệ đào tạo: Chính quy;      Nơi đào tạo: Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Ngành học: Luật, chuyên ngành luật kinh doanh
Training system: Formal;     Training place: University of Economics Ho Chi Minh City
Field of study: Law            Major: business law
1.3. Hệ đào tạo: Chính quy;      Nơi đào tạo: Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông
Ngành học: Ngôn ngữ Anh
Training system: Formal     Training place: Eastern University of Technology
Major: English language

2. Sau Đại học/ After university:

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự
Nơi đào tạo: Học viện Khoa học Xã hội
Master of Science: Criminal Law and Criminal Procedure
Training place: Academy of Social Sciences

3. Chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ khác/ Practicing certificates, other certificates:

3.1. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
Nơi đào tạo: Vụ trưởng Vụ chế độ kế toán và Kiểm toán
Certificate of Training for Chief Accountant
Training place: Director of Accounting and Auditing Regime Department
3.2. Chứng chỉ bồi nghiệp vụ sư phạm
Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
Certificate of Professional Training in Pedagogy
Training place: Hanoi Pedagogical University
3.3. Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo Luật sư
Nơi đào tạo: Học viện tư pháp
Certificate of completion of the Lawyer training program
Training place: Judicial Academy
3.4. Chứng chỉ hành nghề Luật sư
Nơi cấp: Bộ tư pháp
Law Practice Certificate
Place of issue: Ministry of Justice
3.5. Thẻ luật sư
Nơi cấp: Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Lawyer card
Place of issue: Vietnam Bar Federation